Tá Údarás Na Gaeltachta mar pháirtnéir feidhme ag Coiste Forbartha Pobail Áitiúla (LCDC)/Comhairle Contae Dhún na nGall (DCC) do Chlár Forbartha Tuaithe 2014-2020.  Tá trí sheisiún comhairliúcháin pobail maidir leis an ghné LEADER don chlár úr á eagrú, mar a leanas:

Dé Luain, 12 Deireadh Fómhair,                 7.00 i.n. – 8.30 i.n.            Áras Ros Goill/ Ionad Acmhainne Teaghlaigh Mhíobhaí,  Na Dúnaibh

Dé Céadaoin, 14 Deireadh Fómhair,         7.00 i.n. - 8.30 i.n.            An Fhiontarlann (Westbic), Baile Mún, Cill Charthaigh

Déardaoin, 15 Deireadh Fómhair,             7.00 i.n. – 8.30 i.n.            Oifigí an Údaráis, An Pháirc Ghnó, Doirí Beaga. 

Is í aidhm na gcruinnithe ná ionchur na bpobal a fháil maidir le príomhréimsí agus gníomhaíochtaí ar a ndíreofar tacaíocht faoin straitéis forbartha áitiúil atá á cur le chéile do chur i bhfeidhm chlár úr LEADER.

Is iad na téamaí agus fothéamaí seo a leanas atá aitheanta mar na cinn gur gá díriú orthu le dul i ngleic leis na dúshláin i gceantair tuaithe na hÉireann. 

TÉAMAÍ

LEADER

FORBAIRT GHEILLEAGRACH

FORBAIRT FIONTRAÍOCHTA

CRUTHÚ FOSTAÍOCHTA

CUIMSIÚ SÓISIALTA

TIMPEALLACHT TUAITHE

 

FÓTHÉAMAÍ

LEADER

TURASÓIREACHT TUAITHE

SEIRBHÍSÍ BUNASACHA DÍRITHE AR PHOBAIL IMEALLACHA

CAOMHNÚ & INMHARTHANACHT ACMHAINNÍ UISCE

 

 

FORBAIRT FIONTRAÍOCHTA

 

BAILTE TUAITHE

ÓIGE NA TUAITHE

COSAINT & FORBAIRT BITHEAGSÚLACHT ÁITIÚIL

 

 

LEATHANBHANDA

 

FORBAIRT FUINNIMH

IN-ATHNUAITE

Beidh ionadaithe ó Údarás na Gaeltachta agus An Coiste Forbartha Áitiúla (LCDC)/Comhairle Contae Dhún na nGall i láthair.


Údarás Na Gaeltachta as an implementation partner to the Local Community Development Committee (LCDC)/Donegal County Council (DCC) for the new RDP Programme 2014-2020, will host three public consultation evenings on the LEADER elements of the new Programme which will take place on

Monday October 12th, 7 p.m - 8.30 p.m.               Áras Ros Goill/ Ionad Acmhainne Teaghlaigh Mhíobhaí,  Na Dúnaibh

Wednesday October 14th            7 p.m. - 8.30 p.m.             An Fhiontarlann (Westbic),  Baile Mún, Cill Charthaigh

Thursday October 15th,                7 p.m. - 8.30 p.m.             Oifigí an Údaráis,  An Pháirc Ghnó, Doirí Beaga.

The purpose of the meetings is to seek input in terms of key areas/actions that will be targeted for priority support under the Local Development Strategy for the delivery of the new LEADER Programme.

The key themes and sub-themes identified as a response to challenges facing rural Ireland are as follows:

Staff of Údarás na Gaeltachta and the Local Community Development Committee/Donegal County Council will be in attendance.